Server Time:

User's AC Ratio in this contest

52.3% (57/109)

Submission's AC Ratio in this contest

18.4% (60/326)

Description

小嵐是個資深社畜,而成為社畜最大的秘訣就是學會看老闆的臉色,
因此小嵐發明出一套全新的通靈方法來預測老闆每天的心情指數。

小嵐每天都會在夢裡獲得天啟告訴他兩個數字,
而要預測老闆的心情指數只需要從這兩個數裡面挑出較大的數減去較小的數,
若兩數一樣大則任意挑選要讓哪個數字當較大的數,
並留下相減完後的數與原本較小的數。
如果留下的兩個數字都不為 $0$,則繼續對留下的這兩個數執行以上動作,
一直重複到其中一個數字變成 $0$,
這樣剩下的另一個數字就會是老闆今天的心情指數。

小嵐為了保全工作於是將這個重要的任務交給你了。

Input Format

輸入只會有一行,給定兩個數字 $a$ 和 $b$ 代表小嵐今天在夢裡收到的天啟數字 ($1 \le a, b \le 10^{18}$)。

Output Format

輸出計算後小嵐老闆今天的心情指數。

Sample Input 1

5 25

Sample Output 1

5

Sample Input 2

12 8

Sample Output 2

4

Hints

Problem Source

Subtasks

No. Testdata Range Constraints Score
1 0~15 $1 \le a, b \le 10^{7}$ 70
2 0~30 無特別限制 30

Testdata and Limits

No. Time Limit (ms) Memory Limit (KiB) Output Limit (KiB) Subtasks
0 1000 65536 65536 1 2
1 1000 65536 65536 1 2
2 1000 65536 65536 1 2
3 1000 65536 65536 1 2
4 1000 65536 65536 1 2
5 1000 65536 65536 1 2
6 1000 65536 65536 1 2
7 1000 65536 65536 1 2
8 1000 65536 65536 1 2
9 1000 65536 65536 1 2
10 1000 65536 65536 1 2
11 1000 65536 65536 1 2
12 1000 65536 65536 1 2
13 1000 65536 65536 1 2
14 1000 65536 65536 1 2
15 1000 65536 65536 1 2
16 1000 65536 65536 2
17 1000 65536 65536 2
18 1000 65536 65536 2
19 1000 65536 65536 2
20 1000 65536 65536 2
21 1000 65536 65536 2
22 1000 65536 65536 2
23 1000 65536 65536 2
24 1000 65536 65536 2
25 1000 65536 65536 2
26 1000 65536 65536 2
27 1000 65536 65536 2
28 1000 65536 65536 2
29 1000 65536 65536 2
30 1000 65536 65536 2